Burmese

ျမန္မာ

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ မ်က္စိေရာဂါ 5 မ်ဳိးသည္ 80% ေသာ အျမင္အာရံုေပ်ာက္ကြယ္မႈကို ျဖစ္ပြားေစသည္။

ေကာင္းေသာ သတင္းမွာ အကယ္၍ ေစာစီးစြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခံရလွ်င္ 90% ေသာ မ်က္စိကန္းျခင္းႏွင့္ အျမင္အာရံု ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းကို တားဆီးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ကုသႏိုင္သည္။

ပံုမွန္ မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈမ်ား သည္ အျမင္အာရံု မေပ်ာက္ကြယ္မီ မ်က္စိ ေရာဂါကို ေစာစီးစြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ပါသည္။

မည္သည့္ အသက္အရြယ္တြင္မဆို မ်က္စိေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အကယ္၍ သင္-

  • အသက္ 40 ေက်ာ္ျဖစ္လွ်င္
  • မ်က္စိေရာဂါ မိသားစု သမိုင္းေၾကာင္း ရွိလွ်င္
  • ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ရွိလွ်င္
  • ေဆးလိပ္ေသာက္လွ်င္

သင ့္အျမငအ္ာရကုံ ုိကယတ္ငပ္ါ – စစေ္ဆးမကႈုိ ခယံပူါ

ကူးယူမွတ္တမ္းကို ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ဖတ္ပါ

မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို လႊဲပို႔စာ မလိုအပ္ပဲ၊ မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ရက္ခ်ိန္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

မ်က္စိမ်က္မွန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားစုအတြက္ မက္ဒီကဲ က်သင့္ေငြစိုက္ေပးမႈကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ားသည္ ေငြစိုက္ေပးထားၿပီးသား ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ မ်က္မွန္မ်ားကို ရထိုက္ေကာင္း ရထိုက္ႏိုင္ပါသည္။

သငအ့္ေနျဖင ့္သင ့္မ်ကစ္ ိက်နး္မာေရး အေၾကာငး္က ုိသင္ ့ GP ႏငွလ့္ညး္ ေျပာဆႏုိငုိပ္ါသည။္ အကယ၍္ လအုိပလ္်ွင ္သင့ ္ GP သမ႔ုိဟတု ္မ်ကစ္မိ်ကမ္နွ ္အတတပ္ညာရငွသ္ည ္သငအ့္ား မ်ကစ္အိထးူကဆုရာဝန ္(ေဆးပညာအရ ေလက့်ငထ့္ားသည့ ္ မ်ကစ္အိထးူက ုဆရာဝန)္ တစဥ္းီထသံ ႔ိုလေဲႊပးႏငုိပ္ါမည။

အကယ္၍ အသက္ 40 ေက်ာ္လွ်င္ သင္သည္ 2 ႏွစ္မွ 3 ႏွစ္တိုင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ မ်က္စိ အထူးကု ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ရလိမ့္မည္။

အကယ္၍ သင့္ အျမင္အာရံုတြင္ ေျပာင္းလဲခ်က္တစ္ခုကို သင္ သတိျပဳမိလွ်င္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈမရွိေစဘဲ မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို ခ်ိန္းဆိုပါ။

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း သင့္ မ်က္စိမ်ားကို ဂရုစိုက္ပါ။

  • အျပင္သြားသည့္အခါ ဦးထုပ္ကို ေစာင္းပါ၊ ေနကာမ်က္မွန္ကို တပ္ပါ။
  • တင္းနစ္စ္ကဲ့သို႔ကစားနည္းတစ္မ်ဳိး (Squash) ကစားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ မ်က္စိ အကာအကြယ္မ်ားကို တပ္ထားပါ။
  • က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ စားေသာက္ပံုႏွင့္ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္းတို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားပါ။
  • သင့္ ဆီးခ်ဳိကို ေကာင္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ (ေသြးဂလူးကို႔စ္၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေသြးအဆီဓါတ္ အတိုင္းအဆ အဆင့္မ်ား)။
  • ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ
  • မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္၏ အႀကံဥာဏ္ကို လိုက္နာပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္ အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီးၿပီျဖစ္လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားရွိပါသည္၊ ၄င္းတို႔သည္ အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္မႈကို ေနသားက်ရန္ သင့္အား အကူအညီေပးႏိုင္ၿပီး သင္ ဆက္လက္၍ မွီခိုကင္းစြာေနႏုိင္ရန္ႏွင့္ သင္ ႀကိဳက္နစ္သက္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္တို႔ကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေပးပါသည္။ ပိုမိုသိရွိရန္အတြက္ သင့္ မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ GP ႏွင့္ေျပာဆိုပါ။

မ်က္စိ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အျမင္အာရံု ေစာင့္ေရွာက္ေရး တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ပိုမ်ားအတြက္ မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္၊ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ GP ႏွင့္ေျပာဆိုပါ။

သင့္ အျမင္အာရံုကို ကယ္တင္ပါ – စစ္ေဆးမႈကို ခံယူပါ

ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား

သင္သည္ မ်က္စိ က်န္းမာေရးႏွင့္ မ်က္စိအား ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ရ႐ိွႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္အမ်ဳိးစံုကို ေအာက္ပါတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

သင္သည္ အထူးသျဖင့္ မ်က္စိကို စစ္ေဆးျခင္းအား မလ္တီ မီဒီယာ (႐ုပ္သံ ပသာဒစံု သင္ၾကားမႈပံုစံ) ဗီဒီယို၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္ စာေစာင္ မ်ားအား PDF ၊ Word ႏွင့္ အသံသြင္းထားပံုစံမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

အသက္အရြယ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မက္က်ဴလာျမင္လႊာေျခာက္ေသာ ေရာဂါ (AMD) (PDF)

အသက္အရြယ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မက္က်ဴလာျမင္လႊာေျခာက္ေသာ ေရာဂါ (AMD) (Word)

အသက္အရြယ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မက္က်ဴလာျမင္လႊာေျခာက္ေသာ ေရာဂါ (AMD) (အသံ)

အတြင္းတိမ္ (PDF)

အတြင္းတိမ္ (Word)

အတြင္းတိမ္ (အသံ)

ဆီးခ်ဳိေရာဂါဆုိင္ရာ ရက္သီနာျမင္လႊာပ်က္စီး ေရာဂါ (PDF)

ဆီးခ်ဳိေရာဂါဆုိင္ရာ ရက္သီနာျမင္လႊာပ်က္စီး ေရာဂါ (Word)

ဆီးခ်ဳိေရာဂါဆုိင္ရာ ရက္သီနာျမင္လႊာပ်က္စီး ေရာဂါ (အသံ)

ေရတိမ (PDF))

ေရတိမ (Word))

ေရတိမ (အသံ))

မ်က္စိမႈန္ေရာဂါ (အလင္းယိုင္မႈဆိုင္ရာ မူမမွန္မႈ) (PDF)

မ်က္စိမႈန္ေရာဂါ (အလင္းယိုင္မႈဆိုင္ရာ မူမမွန္မႈ) (Word)

မ်က္စိမႈန္ေရာဂါ (အလင္းယိုင္မႈဆိုင္ရာ မူမမွန္မႈ) (အသံ)

အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္သည့္ မိသားစု သမိုင္းေၾကာင္း သင့္တြင္ ရွိပါသလား။ (PDF)

အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္သည့္ မိသားစု သမိုင္းေၾကာင္း သင့္တြင္ ရွိပါသလား။ (Word)

အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္သည့္ မိသားစု သမိုင္းေၾကာင္း သင့္တြင္ ရွိပါသလား။ (အသံ)

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း (PDF)

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း (Word)

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း (အသံ)

မ်က္စိကြယ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ အျမင္အာရံု ခြ်တ္ယြင္းေနေသာ လူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (PDF)

မ်က္စိကြယ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ အျမင္အာရံု ခြ်တ္ယြင္းေနေသာ လူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Word)

မ်က္စိကြယ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ အျမင္အာရံု ခြ်တ္ယြင္းေနေသာ လူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (အသံ)

မ်က္စိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျမင္အာရံု ေစာင့္ေရွာက္ေရး- မည္သူက ကူညီႏိုင္သည္ (PDF)

မ်က္စိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျမင္အာရံု ေစာင့္ေရွာက္ေရး- မည္သူက ကူညီႏိုင္သည္ (Word)

မ်က္စိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျမင္အာရံု ေစာင့္ေရွာက္ေရး- မည္သူက ကူညီႏိုင္သည္ (အသံ)